Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

TGTM respecteert de privacy van de gebruikers van deze site en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. TGTM gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de AVG. TGTM gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van TGTM met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door TGTM. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

 1. Wie is TGTM?

TGTM is een evangelische hulpverlener die een helpende hand biedt aan hulpbehoevende mensen. Dat is de missie van TGTM. Bijdragen aan een wereldwijde saamhorige samenleving en praktische hulp bieden.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die TGTM  aanbiedt (zoals contactverzoeken), kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, naam van organisatie, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

 1. Met welk doel verwerkt TGTM gegevens?

TGTM verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van uw eigen verzoeken, zoals het opnemen van contact.

 1. Aan wie verstrekt TGTM gegevens?

TGTM zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk en tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

 1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat TGTM zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt TGTM uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan TGTM haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

 1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van TGTM?

De website kan links bevatten naar websites van derden. TGTM is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 1. Hoe beschermt TGTM uw persoonsgegevens?

TGTM draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. TGTM bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarna worden deze gegevens permanent verwijderd.

 1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien TGTM mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

 1. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van TGTM dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende e-mailadres: info@tgtm.org.

 1. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 1. Disclaimer

De informatie op deze website wordt door TGTM met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TGTM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel TGTM alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TGTM niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

TGTM stimuleert op haar website discussie, reacties etc. TGTM behoudt zich echter het recht berichten te verwijderen die geen relatie hebben met het onderwerp of opmerkingen die voor iemand beledigend kunnen zijn. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van TGTM.

Translate »
Don`t copy text!